Lage­ret

Vårt lager er et effek­tivt og rasjo­nelt lager­ho­tell som opp­fyl­ler krav til fifo hånd­te­ring og gir full sporbarhet. 

Kva­li­tet er i fokus både for våre kun­der og oss, og kva­li­te­ten på våre tje­nes­ter har stor betyd­ning for varens kva­li­tet og krav til leve­rings­dyk­tig­het. Vi er god­kjent av Mat­til­sy­net (se god­kjen­ning).

Tem­pe­ra­tur­kon­troll er vik­tig for å kun­ne hol­de ubrut­te fry­se- og kjøle­tje­nes­ter. Her hos oss blir tem­pe­ra­tu­ren kon­ti­nu­er­lig log­get av fle­re måle­re i alle rom. Våre fryse­rom har ‑22 gra­der og kjøle­rom 0–4 grader.

Lager­sty­ring er verk­tøy som vi benyt­ter for og ha full­sten­dig over­sikt over alle varer til enhver tid, og for at våre kun­der skal ha full spor­bar­het på sine varer.

Vi utfø­rer føl­gen­de lagertjenester:

  • mot­taks­kon­troll
  • pro­dukt­mer­king
  • lag­ring (tørr‑, kjøl‑, og frysevare)
  • ordre­plukk
  • ompak­king og emballering
  • trans­port­mer­king
  • uteks­pe­de­ring