Vel­kom­men til Sveum Fryseri

Sveum Fry­se­ri AS ble star­tet opp i 1989 av et fami­lie­sel­skap som had­de dre­vet med logis­tikk siden 1966. Vår visjon er og være en kon­ku­ranse­dyk­tig leve­ran­dør og sam­ar­beids­part­ner, sam­ti­dig øns­ker vi å være en fle­ki­bel leve­ran­dør som kan til­by de logis­tikk­tje­nes­ter kun­den ønsker.

Tredje­parts­lo­gis­tikk er vårt hoved­felt, men vi utfø­rer alle typer lager­tje­nes­ter. Kapa­si­te­ten på vårt lager er totalt 27.000 pal­ler. Vi kan til­by lag­ring av frys‑, kjøl- og tørr­vare. Vårt lager er god­kjent av mat­til­sy­net  (se god­kjen­ning) for å lag­re alle typer næringsmiddler.