Natt­parke­ring

Natt­parke­ring

Par­ke­ring er dess­ver­re ikke til­latt på vårt områ­de mel­lom 15.30 og 07.00 der­for må vi hen­vi­se til føl­gen­de: